RUNO SKLEP

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs mikołajkowy” (zwany dalej “Regulaminem”)

§ 1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs mikołajkowy” jest firma Halina Wójcik z siedzibą w Chomęcicach, 62-052 Komorniki przy ul. Stęszewskiej 47, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7771868987, REGON: 634648753.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w linku z postem oraz na stronie www Organizatora pod adresem: https://runosklep.pl
 3. Fundatorem i przyrzekającym nagrody rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., N r 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
 4. Czas trwania konkursu: od dnia 02.12.2021 do 06.12.2021, do godziny 23:59:00 CET.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Konkurs obywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs ani połączona z nim promocja nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook lub Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook i Instagram. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 8. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu lub związaną z nim promocją muszą być kierowane do Organizatora.
 9. Organizator nie odpowiada za treści nie należące do niego, w tym reklamy i inne treści przechowywane, przesyłane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane Użytkownikom przez strony trzecie, w związku z organizacją Konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, nie narusza przepisów tej ustawy.

§ 2.Słownik pojęć

 1. Uczestnik – osoba fizyczna, która dodała komentarz pod postem konkursowym, która spełnia wymagania z §7 Regulaminu.
 2. Jury – 2 osoby wybrane przez Organizatora, dokonujące wyboru Laureata nagrody.
 3. Strona konkursowa – strona: https://www.instagram.com/runosklep/ i https://www.facebook.com/runosklep/ 
 4. Post konkursowy – wpis na stronie konkursowej, opublikowany w dniu 02.12.2021 o treści:

„Ho, ho, ho! Święta tuż tuż, mikołajki za pasem… ? Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs ? Do zgarnięcia jest bon o wartości 250 zł na dowolne produkty do wykorzystania w naszym sklepie internetowym Runosklep.pl ?

Co trzeba zrobić ❓ Napisz w komentarzu pod postem konkursowym, na jakie produkty z naszej oferty przeznaczyłbyś bon i dlaczego ? Nagrodzimy autora najciekawszej wypowiedzi ?

Konkurs potrwa do poniedziałku 6 grudnia 2021 do godziny 23:59 ⏰ 

Regulamin konkursu ➡ https://bit.ly/3GcPe23

Polubienie naszego profilu i zaproszenie do gry w komentarzu kilku znajomych zwiększa szansę na wygraną ? Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz też kilka postów na naszym wallu ?

Powodzenia! ✊✊”

§3.Zasady wzięcia udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy dodać komentarz pod Postem konkursowym zawierający odpowiedź na pytanie zadane w Poście konkursowym (odpowiedź konkursowa).

§4.Zasady Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest w Serwisie internetowym Facebook i Instagram na Stronie konkursowej.
 2. Odpowiedzi należy przesłać w terminie od dnia 02.12.2021 do dnia 06.12.2021.
 3. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz – przez co rozumie się dodanie tylko jednego komentarza pod postem konkursowym. W przypadku dodania większej ilości komentarzy, w konkursie oceniany będzie tylko jeden – dodany najwcześniej.
 4. Treść komentarzy Uczestników powinna być wynikiem ich indywidualnej pracy twórczej, być wolna  od wad prawnych i nie naruszać praw osób trzecich. Uczestnik przystępując do konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku w tym, że odpowiedź, o której mowa w § 3 Regulaminu naruszała ich prawa.

5. Uczestnik przystępując do konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z tym, że dodany przez uczestnika pod postem konkursowym komentarz naruszał ich prawa.

6. Uczestnik, udzielając Odpowiedzi konkursowej udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji na korzystanie z jej treści przez okres 3 lat, na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy w formie ulotki, kalendarza lub innych materiałów o charakterze marketingowym,

c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

d)) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej),

e) rozpowszechnianie, w szczególności poprzez wprowadzenie do obrotu, publiczne udostępnianie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy/kopii,

f) używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym także w celach marketingowych, w tym w szczególności wykorzystanie jako scenariusza reklamy, spotu reklamowego itp.,

g) dowolne modyfikowanie w zakresie określonym prowadzoną działalnością gospodarczą i reklamową.

7. Uczestnik przenosi na Organizatora, a Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa – nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych odpowiedzi, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Organizator jest nadto uprawniony do dowolnego modyfikowania Odpowiedzi konkursowej, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w związku z przystąpieniem do Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z tym, że w dacie opublikowania Odpowiedzi konkursowej, a także w dacie wydania nagrody temu Uczestnikowi nie przysługiwały mu do nich prawa autorskie.

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i akceptuje niniejszy Regulamin.

§5. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: Bon o wartości 250 zł brutto, do wykorzystania na stronie internetowej sklepu Runo, pod adresem https://runosklep.pl 
 2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§ 6. Zasady wyłonienia laureatów Konkursu

 1. Spośród uczestników konkursu Jury, wybierze trzy osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie. Komentarze zawierające wulgaryzmy, będące w inny sposób obraźliwe, a także naruszające prawa osób trzecich nie będą przez Jury oceniane i podlegają wykluczeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy.
 2. Laureaci zostaną ogłoszeni do 07.12.2021 do godz. 23:59:00 CET na Stronie konkursowej w z edytowanych postach konkursowych.
 3. Warunkiem przyznania nagrody jest podanie przez jej laureata w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram do Organizatora w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty ogłoszenia laureata konkursu danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy, na który organizator wyśle nagrodę).
 4. Nagrody zostaną wysłane do laureatów w terminie do 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych, których wartość może być inna niż określona w § 5 ust. 1.

§7. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§8. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem Konkurs: „Konkurs mikołajkowy, do dnia 12.12.2021.
 2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

§9. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a)ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, o ile problemy te nie powstały z winy Organizatora,
  b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu internetowego, o ile problemy te nie powstały z winy Organizatora,
  c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie internetowej powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
  d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
  e) za inne wyrządzone przez Uczestników szkody wobec osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Serwisów Internetowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania przyznanej Uczestnikowi Nagrody, jeżeli Uczestnik nie będzie mógł jej wykorzystać z przyczyn od Organizatora niezależnych.

§10.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator dba o dane osobowe Uczestników, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (“RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  a) organizacji, realizacji i rozliczenia Konkursu, określonego niniejszym Regulaminem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług;
  b) księgowo-podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c)w celu obsługi procesu reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych Uczestnika konkursu:
  a) imienia i nazwiska;
  w przypadku Laureatów Konkursu:
  a) imienia i nazwiska,
  b)numeru telefonu,
  c) adresu zamieszkania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z finalizacją konkursu jakim jest przekazanie nagrody laureatowi.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) osoby upoważnione  przez Administratora  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, celem doręczenia Nagrody
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez administratora danych osobowych. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym, dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 9. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do jej wycofania w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przez jej wycofaniem;
  d) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
  e) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 10. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Organizator zaleca elektroniczną formę kontaktu za  pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@runosklep.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.

§11.Postanowienia Końcowe

 1. Dodanie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora (a nie Facebook lub Instagram), jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania i ogłaszania listy laureatów oraz przyznawania i wysyłania do nich nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn. zm.).
 4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w przypadku zwycięstwa.
 5. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
 6. Organizator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w konkursie, którymi są przede wszystkim: narażenie na negatywne opinie innych osób biorących udział w konkursie, inne zagrożenia wynikające z korzystania z serwisu Facebook lub Instagram.
 7. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Wygrane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 roku, numer 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
 9. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 10. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 02.12.2021.
 11. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook lub Instagram ani w inny sposób z nim związany.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zwolnieniem Facebook i Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie mające związek z Konkursem.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

art. 13 Ogólnego Rozporządzeniao Ochronie Danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Halina Wójcik z siedzibą w Chomęcicach, 62-052 Komorniki przy ul. Stęszewskiej 47, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7771868987, REGON: 634648753.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu „Konkurs mikołajkowy”wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród dla użytkowników portalu www.facebook.com i www.instagram.com – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f RODO,
b)w celach podatkowych (dotyczy laureatów i wyróżnionych) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto, w przypadku, gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich.

Okres przetwarzania danych osobowych

a) Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów

b) w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu jej wycofania.

Po upływie wskazanych powyżej terminów, Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże  ich niepodanie spowoduje,  że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@runosklep.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

ZALOGUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ